Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jemen

 

Základní informace:

Jemen ( اليَمَن‎‎ ‎‎), oficiálně Jemenská republika ( الجمهورية اليمنية‎‎ ‎‎), je stát ležící na jihu Arabského poloostrova v JZ Asii. Hlavním městem je San’á. Počet obyvatel přesahuje 25.000.000. Jemenským prezidentem je od roku 2012 Abd Rabbuh Mansúr Hádí. Státním náboženství je islám. Žijí zde ale také malé komunity křesťanů a Židů. Kromě většinových sunnitů odkazujících se na Šáfiovskou právní školu zde žije náboženská komunita Zajdovců, což jsou příslušníci jedné ze šíitských odnoží. Ti tvoří více jak třetinu obyvatel země.

 jemen_155.gif

 

Geografie:

Jemen sousedí na severu se Saúdskou Arábií a na severovýchodě s Ománem. Z jihu jej omývají vody Arabského moře, z jihozápadu průliv Báb al-Mandab ( Brána slz ) a ze západu Rudé moře. Součástí Jemenu je také ostrov Sokotra, který leží 415 km na jihovýchod v Arabském moři. Povrch je velice rozmanitý. Západní část země je velice hornatá. Nejvyšší vrchol Jemenu, hora Al-Nabí Šu’ajb, se vypíná do výše 3.666 m. n. m. Směrem na východ se pohoří snižuje a na východě tvoří rovinnou tabuli. Klima je tropické a velice suché. Vyjímkou jsou ovšem západní horské oblasti, jež se vyznačují dostatečným množstvím srážek. Ty sem přinášejí monzunové deště z Indického oceánu. Deště přicházejí ve dvou obdobích v roce a to na přelomu dubna a května a poté na přelomu července a srpna. Západ Jemenu se tak liší od ostatních vesměs pouštních oblastí Arabského poloostrova a byl proto ve své historii vždy příhodný pro zemědělskou činnost.

 

 

Ekonomika:

 

Jemen patří k rozvojovým zemím. Polovina obyvatel je zaměstnána v zemědělství. Pěstuje se zejména pšenice, proso a brambory. Mezi vývozní okmodity patří především káva, bavlna a víno. Velice významnou součást obživy předstauje také tradiční rybolov a od 80. letech, kdy byla v zemi objevena ropa, tvoří stěžejní část příjmů Jemenu právě zisky z ropného průmyslu. Zajímavá je také úloha České republiky v Jemenu v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Češi poskytovali Jemenu za minulého režimu významnou pomoc v oblasti energetiky a vodohospodářství.

 

 

 

Dějiny:

Příhodné prostředí pro zemědělství učinilo z Jemenu centrum nejstarších civilizací Blízkého východu. Počátky Jemenu sahají až do biblických dob k Noemovu synu Sémovi (Šémovi), který údajně založil hlavní město San´á. Od Séma také podle biblické tradice pocházejí semitské národy. Pouštní oblast Rub Al-Chálí je tak považována za mateřské území semitských kmenů, které se v první polovině 3. tis. př. n. l. vydaly na sever do Mezopotámie, asimilovaly zdejší obyvatelstvo a nakonec zde založily slavnou Akkadskou říši.

Podle arabské tradice byly semitské kmeny na území dnešního Jemenu sjednoceny kolem roku 2300 př. n. l. Qahtanem, jenž je považován za praotce všech Arabů. Jeho kmen zde vládl až do 9. století př. n. l. Lidé se v tomto období živili převážně obchodem, díky němuž se později dostali do kontaktu s Féničany, od kterých převzali písemný systém.

Současně s kulturou kmene Qahtan se v Jemenu vyvíjela také kultura Tihama. Její rozkvět se datuje mezi léta 1500 – 1200 př. n. l. Tato kultura se postupně rozšířila až do východní Afriky na území dnešního Somálska a Eritrey. Arabové zde založili království Aksum, které vstoupilo do dějin jako obchodní velmoc. Hlavními obchodními komoditami bylo zlato, myrha, otroci, indické koření, čínské hedvábí, slonovina a divoká africká zvířata.

Patrně do této prehistorické etapy (zřejmě okolo 10. stol. př. n. l.) spadá také život legendární královny ze Sáby (بلقيس). O její historické existenci i místě a časového vymezení jejího království se dodnes vedou spory. Z pramenů, které o ní pojednávají, tedy ze Starého zákona, Quránu a také některých etiopských legend, lze soudit, že se sábská říše rozkládala v Jemenu či Etiopii.

V 9. stol. př. n. l. se do jižní Arábie dostalo skrze čilý obchodní kontakt s Kanaánem písmo. Arabština, hebrejština, latinka i řecká alfabeta tak má společný fénický původ.

Od 8. stol. př. n. l. až do 6. stol. n. l., kdy se Jemen dostal pod perskou nadvládu, ovládalo jemenské území hned několik království, která mnohdy vzájemně koexistovala, soupeřila spolu či spolupracovala z důvodu ochrany obchodních cest.

Mezi nejstarší a nejznámější patří Sábejské království, někdy taktéž spojované s královnou ze Sáby. Moc království se opírala, stejně jako u většiny jihoarabských říši, o obchod s kořením, myrhou a kadidlem a o zemědělství. Obchodní komodity se vyvážely velbloudími karavanami do Středomoří a námořními cestami do Indie a Aksumu v Africe. Zavlažovací systém dosahoval na svou dobu nebývale vysoké úrovně. Skrz hory byly hloubeny vodní tunely a stavěly se přehrady. Hlavním městem říše byl Marib. O vyspělosti království svědčí také neúspěšný pokus římského císaře Augusta o jeho podrobení. S římskými legionáři putoval do jižní Arábie také pomocný židovský oddíl Heroda Velikého, jež se po neúspěšné římské expanzi v království usadil a položil základy jemenským židům. Další významnou říší bylo Himjarské království, jež postupně pod svůj vliv zahrnulo také Sábu. Díky svému obchodu v Rudém moři a bohatství se Himjar stal předmětem zájmu Byzantské říše. Ta však nebyla dostatečně silná, aby jej ovládla. Kolem roku 500 n. l. vytáhl himjarský král Abú Kariba proti Jathribu (dnes Madína), jehož obyvatelstvo vyznávalo judaismus. Po setkání s židovskými Araby však od válečných plánu upustil a zpět do Himjaru se vrátil doprovázen rabíny. Posléze on i mnoho obyvatel jeho království přijalo judaismus. Po vypuknutí války mezi Byzancí a Persií, se Himjar přidal na stranu Persie a uzavřel obchodní cesty pro Byzantské flotily. Císař Justinus proto začal podporovat křesťanské království Aksum, jež mělo mimo africké území své državy také v jihozápadní Arábii. Na poč. 6. stol. n. l. tak Himjar podlehl náporu aksumského krále Kaleba. S aksumskou nadvládou se do jižní Arábie dostalo křesťanství a vládce Abraha nechal dokonce v Saná postavit kostel. Podle některých pozdějších arabských zdrojů se Abraha snažil stavbou kostela odlákat poutníky směřující k pohanské svatyni Kábě do Mekky. Abraha se nakonec pokusil Mekku dobýt silou. Přestože bylo jeho tažení neúspěšné, válečný slon přítomný v etiopské armádě udělal na Araby takový dojem, že rok obléhání Mekky začali nazývat rokem slona.

Kromě zmíněné Sáby, Himjaru a Aksumu existovalo v jižní Arábii mnoho dalších států – za všechny můžu uvést např. Hadramautské království nebo Katabán. Všechna království mezi sebou střídavě válčila a uzavírala spojenectví. Toho později využilo právě ono Aksumské království a v 6. stol. n. l. do místní politiky začala zasahovat také Byzanc a sásánovská Persie.

 

Právě sásánovský král Husrav I. vyslal do jižní Arábie armádu, aby odtud vytlačil Etiopy. Na konci 6. stol. se tak území jižní Arábie stalo perskou provincií v čele se satrapou. Zároveň se jedná o období, kdy se v Hidžázu, tedy na západním pobřeží Arabského poloostrova, začalo formovat islámské náboženství. Islám pronikl do dnešního Jemenu již během života proroka Muhammada. Po smrti perského krále Husrava II. roku 628 totiž zdejší perský místodržící Badhán přestoupil k islámu a jižní Arábie se stala součástí jednotné arabsko-islámské říšespravované chalífou. Po smrti Proroka a období čtyř pravověrných chalífů následovala éra Umajjovského chalífátu, kterou ukončila až Abbásovská revoluce v polovině 8. stol. Za vlády Abbásovců zastával Jemen stále stěžejní roli v dálkovém obchodu a proslul také výrobou textilií vysoké kvality.

 

 

Již v tomto období byly položeny základy dnešní nejednotnosti Jemenu. Jižní přímořská část díky obchodním trasám prosperovala a byla v čilém kontaktu s okolním světem, kdežto horské části severního Jemenu byly poněkud upozaděny a v porovnání s jihem byly mnohem více izolovány. V horách severního Jemenu tak vznikly příhodné podmínky pro vývoj svébytné kultury, k čemuž přispěly také rozdíly v náboženském systému. Země byla spravována příslušníky šíitské Zajdíji, kteří zde vytvořili teokratické politické struktury. Prvním šíitským imámem se stal v roce 897 Jahjá ibn Husajn al-Qásim ar-Rasí, jehož linie vládla s přestávkami nad různě velikými částmi jemenského území a mnohdy pod formální nadvládou jiných státních útvarů až do 2. pol. 20. stol. Středověké dějiny Jemenu jsou charakteristické neustálým bojem imámů o moc s vnějšími vlivy. V 11. stol. nepřímo zasahovali do zdejších politických pořádků egyptští Fátimovci, ve 2. pol. 12. stol. zemi ovládala kurdská dynastie Ajjúbovců (Saladin) a od počátku 13. stol. až do pol. 15. stol. zde vládla Rasulidská dynastie. Až do roku 1258 však rasulidští vládci spravovali Jemen s formálním posvěcením Abbásovského chalífy. Poté byl Abbásovský chalífát vyvrácen Mongoly a rasulidský král Muzaffar Jusúf I. si přivlastnil také titul chalífy. Výčet dynastií ovládající ve středověku po určitou dobu oblast jižní Arábie není úplný, avšak pro větší přehlednost jsem uvedl pouze ty nejznámnější. Zapomenout ale nemůžeme na osmanské Turky, kteří kvůli obchodním trasám zabrali v 1. pol. 16. stol. celé západní jemenské pobřeží. S tímto stavem se však nechtěl smířit zajdovský imám Qásim Veliký, který vedl úspěšné protiosmanské povstání. Jeho následnovníci posléze dokázali sjednotit celý Jemen. K imámátu připojili také jižní oblasti a expandovali dále na východ. Osmanským Turkům zůstaly pod kontrolou pouze izolované pobřežní části na západě. Situace se změnila až v 19. stol., když se imámát vlivem vnitřních sporů začal hroutit. Situace opět využili Osmané, kteří ovládli severní Jemen a hlavním městem ustanovili Saná. Zhruba ve stejné době také sílil britský zájem o oblast Jemenu. Jeho jižní pobřeží a zejména přístav Aden byl totiž vhodným místem pro vybudování zásobovacích stanic pro obchodní lodě plující do Indie. Britové proto roku 1839 vyhlásili nad Adenem protektorát, ke kterému postupně připojovali další území. Strategická důležitost Adenu ještě více stoupla po roce 1869, kdy byl otevřen Suezský průplav a zvýšila se frekvence námořní dopravy v Rudém moři. Vzhledem k britské a osmanské přítomnosti v Jemenu vznikla nutnost vytyčení hranic mezi jeho severní a jižní částí. Hranice ustanovila britsko-osmanská smlouva z roku 1904. Již o rok později však způsobila kolonizace Jemenu otevřené povstání zajdovských kmenů. Britové v jižním Jemenu si byli vědomi vzniklého nebezpečí a proto začali uzavírat s lokálními vůdci smlouvy, na jejichž základě vzniklo množství malých imárátů, sultanátů a šajchátů pod britským protektorátem. Konglomerát formálně autonomních státních útvarů byl rozdělen na Východní a Západní Adenský protektorát. Na severu byla situace odlišná. S koncem 1. sv. v. zde Osmané ztratili své pozice a zajdovský imám Jahjá Muhammad dokonce vyhlásil samostatné království. Britská správa Adenu spadala až do roku 1937 pod administrativu Britské Indie, poté se z něj stala britská korunní kolonie. Ostatní oblasti byly vázány pouze protektorátní smlouvou. K přelomovým událostem došlo v Jemenu v 50. a 60. letech, kdy ve světě kulminovala studená válka. Jedním z bojišť bipolárního konfliktu se stal také Jemen. Násirův Egypt napojený na SSSR podporoval v severním Jemenu revoluční síly sdružené v Národní osvobozenecké frontě (NLF), které v roce 1962 svrhly monarchii a ustanovily Jemenskou Arabskou republiku s hlavním městem Saná. Jejich hlavní ideologií byl panarabismus a cílem eliminace koloniálního vlivu na Blízkém východě a sjednocení celého Jemenu. V reakci na egyptskou politiku začlenili Britové zbývající státní entity v jižním Jemenu do Protektorátu Jižní Arábie a společně se Saúdskou Arábií a Jordánskem podporovali v severním Jemenu monarchistické síly, což vedlo k občanské válce, jež skončila až v roce 1967 stažením egyptských vojáků. Během této války se boje přenesly i do jižního Jemenu, odkud se NLF inklinující k marxismu snažila vyhnat britké síly. To se v roce 1967 nakonec podařilo a NLF zde založila samostatnou Lidovou republiku Jižní Jemen, jež se roku 1970 přejmenovala na Jemenskou lidově-demokratickou republiku silně inklinující k východnímu bloku. Ve stejném roce uznala Saúdská Arábie po posledním neúspěšném pokusu roajalistů o obnovu monarchie svrchovanost Jemenské Arabské republiky. Dekáda 70. let se nesla v duchu myšlenek na sjednocení obou Jemenů, avšak v roce 1979 se situace kvůli podpoře NLF severojemenským levicovým rebelům a vzájmené sporné hranici s nalezišti ropy vyhrotila natolik, že novou občanskou válku musela zažehnat až LAS. Ke konečnému sjednocení Jemenu došlo až roku 1990, kdy vznikla jednotná Jemenská republika. Prezidentem se stal původní severojemenský prezident Alí Abdulláh Sáleh. Jihojemenský prezident zastával úřed viceprezidenta. První parlamentní volby vyhrál Všelidový kongres založený Sálehem a prosazují myšlenku národního arabismu. Ten vytvořil širokou vládní koalici, ovšem znesvářenost severojemenských a jihojemenských vůdců nakonec vedla v roce 1994 k další občanské válce. Ještě téhož roku byl odpor jihojemenských separatistů zlomen a prezidentem byl potvrzen Alí Abdalláh Sáleh. Nejnovější události v Jemenu souvisejí s revolučním pnutím tzv. Arabského jara. Protesty proti režimu prezidenta Sáleha, který byl u moci již 33 let, přerostly v ozbrojenou konfrontaci mezi armádou a některými kmeny. Za iniciativy států GCC a za mediace OSN bylo dosaženo dohody, podle které předal prezident Sáleh moc Přechodné vládě národní jednoty. Z předčasných prezidentských voleb v roce 2012 vzešel vítězně dosavadní viceprezident Abd Rabbuh Mansúr Hádí. V současnosti je zahájen celospolečenský dialog o ústavní změně a přeměně centralizovaného prezidentského systému na parlamentní a federální politický systém. Situace v zemi je však stále vysoce nestabilní.

 

 

 

Kultura:

 

 

Džanbíja

 

Jedná se o ozdobnou dýku z oceli s krátkou zahnutou a dnes již v drtivé většině úmyslně ztupenou čepelí, kterou nosí všichni dospělí jemenští muži za koženým opaskem. Rukojeť dýky a pochva jsou bohatě zdobeny a podle bohatosti dekorativních vzorů lze rozpoznat, z jakého kraje Jemenu a z jaké společenské vrstvy pochází její majitel. Jako významný prvek společenského života nosí džanbíji každý Jemenec starší 14 let. Nejdražší džanbíje mají rukojeť vyrobenou z rohu nosorožce a pochva je vykládána stříbrem a drahokami, takováto dýka může stát až 2 miliony korun. Dýku obstojné kvality však lze zakoupit za necelé 2 tisíce korun. Dříve byla tato dýka užívána během častých vzájmených sporů, naostřená ocelová čepel s výrazným zahnutím byla schopná přetnout šlachy i menší kosti v předloktí. Dnes jsou dýky při výrobě tupeny, užívají se výhradně při rituálních tancích a jejich největší význam spočívá ve společenské identifikaci. Jejich užívaní při konfliktech je omezeno běžnými společenskými normami.

 

 

Architektura

 

Jemen je někdy pro svůj extrémně hornatý terén nazýván „střechou Arábie“ či „arabským Tibetem“. Díky nedostupnosti a jisté izolovanosti zdejších horských měst a vesnic se zde vyvinul zcela ojedinělý architektonický styl. Jemenské domy horských měst jsou stavěny z cihel, kamene nebo pouze z hlíny. Nejrozšířenějším a patrně nejzajímavějším typem staveb jsou vysoké několikapatrové a až nepřirozeně úzké věžovité domy. Typická je na nich tzv. perníková malba vytvářená bílou barvou na zdi domů. Nejvýraznějším prvkem jemenské architektury jsou nadokenice neboli „qamaríja“. Jemenská okna jsou posazena velice nízko, téměř až na úrovni podlahy patra a nad nimi se klenou barevné okenní dekorace. Jedná se o sádrové žebroví vyplněné různobarevnými sklíčky. Přes den tak jsou interiéry domů zality barevným světlem a v noci okna odrážejí měsíční svit a zalévají barevným světlem ulice a sůky města. Charakteristickou stavitelskou technologií Jemenu je také tzv. technika „zabur“. Domy stavěné touto technikou mají zdi postaveny pouze z hlíny. Každá vrstva se nechá několik dní vyschnout na slunci a poté se na její vrchol nanese vrstva nová. Dokončená stavba je poté natřena bílým vápnem, aby hliněné zdivo neztrhl déšť. Střechy budov, vodní rezervoáry a lázně jsou natírány slavnou voděvzdornou jemenskou omítkou zvanou qudad. Ta je vyrobena z páleného vápna smíchaného s vodou a po 2 týdnech s pískem. Omítka je nanášena v několika vrstvách na cihlové či hliněné zdivo (za zcela nepropustnou je považována 15 cm vrstva), posléze je vyleštěna a nakonec natřena zvířecím sádlem, což ji ochrání po dobu ročního schnutí před případným deštěm.

Jedinečnost jemenské architektury je patrná také zapsáním tří jemenských měst na seznam kulturního dědictví UNESCO. Patří mezi ně hlavní město Saná s „perníkovými“ domy ze 16. stol., které kombinují několik architektonických technik. První patra domů jsou z kamene, zbylé pak z cihel či hlíny. Ve městě jsou také původní zahrady, starý solný trh a rukodělná výroba. Dalším městem je Zabíd nacházejícím se v nížině Tiháma v Z Jemenu. Jeho stavby jsou vyústěním kombinace arabské, turecké, africké a indické architektury. Poslední je město Šibám nazývané též Manhattanem pouště. Domy zde dosahují výše až 37 m a jsou vyrobeny pouze z hlíny! Pozoruhodné jsou ale také jiné památky, mezi nimi např. zbytky Bilkísina chrámu ve městě Márib a přehrada, jež kdysi zavodňovala až 10.000 ha půdy ve stejném městě, monumentální městská brána v Saná, zvaná Báb al-Jemen, sultánský palác v Sajúnu, vodní rezervoár v Habábě, mnohé mešity – např. Sálehova mešita v Saná schopná pojmout 44.000 věřících, jejíž výstavba stála 60 milionů dolarů a v neposlední řadě skalní opevněné vesnice, kde je dodnes zakonzervován arabský středověk. Za všechny uvedu skalní města Hadžára a Kawkabán. Kawkabán znamená v překladu 2 planety a odkazuje na někdejší existenci zdejších dvou hradů, které tvořily ve městě 2 centra. Do Kawkabánu je možno vstoupit pouze jedinou cestou vedoucí skrze tzv. Železnou bránu.

 

 

Náboženství

 

Jak již bylo řečeno výše, oficiálním náboženstvím Jemenu je islám.  

jemenská kuchyně

Jemenská kuchyně byla v historii silně ovlivňována a neustále dotvářena vlivem obchodu s Dálným Východem a Afrikou, odkud obchodníci dováželi stále nové suroviny a především koření, čaj a kávu. Kuchyně je samozřejmě odlišná oblast od oblasti. Nejrozmanitější je ve starých obchodních centrech, naopak v téměř nedostupných horách je velmi jednoduchá.

Mezi tradiční pokrmy patří orientální pasta Hummus vyráběná z cizrny, kuskusový salát, arabské chlebové placky zvané chubz, tradiční předkrm šafůd, což je kukuřično- obilná kynutá placka lahouh, polévaná bílým jogurtem se směsí několika zelených bylin. Tradiční je také nejznámější jemenská omáčka zahawak, kterou si Jemenci rádi přimíchávají pro její ostrou chuť k většině jídlům. Vyrábí se rajčat, česneku, cibule, chilli papriček a koriandru. Někdy do ní bývá přimíchán bílý jogurt pro zjemnění chuti. Mezi další pochoutky patří soosí, což je zapečený arabský chléb s cibulí a vejci, dále rýže vařená s kardamonem, hřebíčkem a skořicí, vařené jehněčí maso a vůbec nejznámější a ryze jemenský pokrm zvaný fachsa, či salta, pokud se jedná o její bezmasou obdobu. Fachsa je vývar z masa, zeleniny, koření a helby, což je hořká rostlina podobná jeteli. V podstatě se jedná o silný masový vývar, do kterého se postupně vmíchají vyvařené suroviny a nakonec se vývar zalije hmotou našlehanou z nabobtnalé helby. K pokrmu se podává arabský chléb a chod je zakončen žvýkáním kátu.

V období Ramadánu se připravují sambúsy – smažené trojúhelníčky plněné dle libosti mletým masem, sýrem, čočkou, či rozmačkanými brambory. V mnohých domácnostech se k sambúsám smaží ještě katliks, což jsou bramborové kuličky plněné masem nebo sýrem a obalované ve vajíčku a strouhance.

V přímořských oblastech se hojně grilují ryby, krabi, langusty a krevety potřené chilli, česnekem a solí. Na pobřeží Rudého moře je také zřetelný vliv etiopské kuchyně. Jako příklad můžu uvést maso, které se zde peče v banánovém listu mindí.

Na závěr uvedu jednoduchý sladký dezert fetha. Ten je připravován z osmažených proužků arabské chlebové placky zalitých medem.

 

 

Sokotra

 

Sokotra je název největšího jemenského ostrova ležícího v severozápadní části Indického oceánu asi 350 km od pobřeží Arabského poloostrova. Šířka ostrova dosahuje 135 km a jeho délka činí 42 km. Ač je Sokotra vzdálena pouhých 240 km od východního pobřeží Somálska a je dokonce považována za integrální součást Afriky, náleží Jemenské republice. Na ostrově žije něco málo přes 43.000 obyvatel a jeho správním městem je Hadibo. Velkou část povrchu ostrova tvoří náhorní plošina, nad níž se vypíná pohoří Haghier, s nejvyšším bodem 1503 m.

Ostrov má z přírodovědeckého hlediska celosvětový význam, je zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a je doslova rájem pro zoology a botaniky. Jeho vyjímečnost je dána zdejším výskytem více jak tří set endemických organismů. To znamená organismů, které vznikly a jsou rozšířeny jen na Sokotře a nikde jinde na světě se již nevyskytují. Jedná se především o množství jedinečných druhů rostlin, hmyzu, plazů, ptáků a mořských organismů. Ze zvířat uvedeme za všechny Supa egyptského, který sice není přímo endemitem, ale je to velice vzácný druh supa a na Sokotře se jich vyskytují celé kolonie. Na Ostrově měl také podle místní legendy hnízdo bájný pták Fénix. Z rostlinstva zde můžeme najít např. Myrhovník pravý a Kadidlovník pravý, z něhož se získává vonná pryskyřice, zvaná kadidlo a z endemických sukulentů uvedu Lahvovníky, kterým se také jinak říká „pouštní růže“. Vůbec nejvýznamnějším stromem na Sokotře je Dračinec rumělkový, přezdívaný „strom dračí krve“ podle jeho temně rudé mízy připomínající krev. Dračince jsou nádherné stromy, které na Sokotře udržují jeden z nejstarších ekosystémů planety, pamatující ještě druhohory. Na ostrově roste asi 900 000 těchto stromů, což je 40% všech dracén na Zemi (některé druhy lze vzácně spatřit ještě v Ománu, Saúdské Arábii nebo na Kanárských ostrovech). Dorůstají výšky až 9 m a jsou staré několik set let. Velikým problémem je, že se těchto několik posledních kusů přestalo dále množit. Do boje za jejich záchranu se sem nedávno vydali brněnští vědci z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, kteří zde založili záchranou rekultivační školku. Červenou pryskyřici dračince, tzv. „dračí krev“, využívali římští ranhojiči jako prostředek proti zánětům a dodnes je používána jako barvivo italskými výrobci prestižních houslí.

Zajímavé jsou také zdejší jeskynní komplexy dlouhé až 3 km s krápníky a krasovými záclonami.

Z důvodu nutnosti zachování stávajícího ekosystému na Sokotře jemenská vláda omezila počet turistů na 3.500 za rok. Zároveň je zde pěstována ekoturistika, což znamená zákaz stavění hotelů a dalších s turistikou spojovaných prvků ohrožujících ostrov.